> Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията
 parasamgeit Member is Offline
 Posted: 07-10-2017, 00:59 (post 1, #1117480)

News makers

Group: News makers
Posts: 986
Warn:0%-----
Автор: Валентин Пенев
Название: Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията

Страна: България
Автор: Бодхисатвата Майтрея проявил се чрез Валентин Пенев
Заглавие: Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията
Жанр: Научна литература
Година на издаване: 2017
Издателство: "САМИЗДАТ"
ISBN: 978-619-188-106-2
Език: Български
Формат: DOC, RTF, PDF
Качество: Оригинални компютърни предпечатни файлове
Количество страници: 980
Качество: Оригинални компютърни предпечатни файлове

Описание:

Книгата е предназначена за Читатели, Переводачи и Издатели

Този торент е качен от автора на книгата - Валентин Пенев

user posted image

user posted image


РЕЦЕНЗИЯ
на проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев
и проф. дхн Ованес Мекенян за първата част на тази книга,
издадена като отделна монография през 1977 г.


Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води към основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната крайна цел. Става ясно, че за автора геометризирането на основите на химията, независимо че е първи опит от този род в теоретичната химия, е по-скоро средство, а не цел. За него е по-важно да се хвърлят мостове между науката и философско-мистичната познавателна традиция. И предложено-то успешно (макар и частично) решение се схваща като проверка на тази идейна програма.

Съществена черта на избрания от автора подход, е че той е антитеза на класическия научен метод, канонизиран от Галилей и Нютон – разчленяване на цялото на части и представянето на свойствата на цялото като адитивен резултат от свойствата на тези части. Подходът на автора е противоположен – в основата на изследването стои Цялото, което се представя чрез аксиоми, свързани с (пространствени) математически модели. И в това той дава своя оригинален принос към най-новите, постнютонови течения в науката (изразени най-ярко в изследванията на Института по сложност на системите в Санта Фе), разкрили явления и свойства (като например осцилиращите химични реакции), които са колективни свойства на цялата система и не могат да се изведат от нейните части.

Оригиналният стил и дълбочината на проведеното научно изследване се проявява и във факта, че преди да пристъпи към аксиоматизиране на химията, авторът прави анализ на структурата на научните езици, на техните "езикови атоми", на логическата функция на аксиомите, определенията и теоремите и на условията за тяхното коректно дефиниране.

Конкретно научните резултати представени в книгата накратко са следните:

1. Основите на химията са групирани в четири относително обособени дяла, за всеки от които, последователно и много прецизно, са въведени основните понятия.

2. Геометризиран е изцяло първият от тези четири дяла, статиката на простите химически обекти, като на основата на три геометрични модела на Периодичната система на химичните елементи е дефинирано "пространство на Менделеев" чрез цилиндрична координатна система, представяща броя на протоните, неутроните и електроните в атомите и атомните йони. Цялостна система от аксиоми, определения, теореми, леми и следствия, оформя детайлно логическите основи на тази част от химията.

3. Положени са основите за геометризирането на втория дял – простите химични процеси, които се представят еднозначно чрез оператори, действащи върху координатите на простите химични обекти в пространството на Менделеев.

4. Посочен е пътят за бъдещо еднозначно представяне на сложните химични обекти (многоатомни йони, молекули, кристали) чрез декартово произведение на пространството на Менделеев и тримерното физическо пространство, както и на сложните химични процеси чрез оператори, действащи в това шестмерно пространство.

5. Представена е програма за разглеждане на химията и кристалохимията като обобщение на геометрията, програма, съзвучна с Ерлангенската програма на големия математик Феликс Клайн.

Извън и над посочените частно-научни приноси, касаещи химията, стоят подробно изложените оригинални възгледи на автора за еволюцията на научното познание, неговия предмет, основни начала и цели. Направен е блестящ анализ на ролята и мястото на аксиоматичния и структурния подходи, които постепенно преобразуват природните науки. И трябва да се каже, че авторът напълно успява в своята основна цел – хвърлянето на мост между научното и мистичното познание. Не е трудно да се прецени, че осъществяването в бъдеще на представената от него програма ще увеличи тези допирни точки, за което може да се съди например от неговата интерпретация на аксиомите като "синтезирани езикови изрази на ограничена вяра" и на научното познание като "форма на неосъзнато религиозно познание". Елегантният стил и точният израз са несъмнени качества на книгата и допринасят за нейната мисия.

С уважение
проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев
проф. дхн Ованес Мекенян

***

user posted image

user posted image


ОТЗИВ
за ръкописа нa Валентин Пенев
"Източно научно евангелие за западен тип глупаци"
от проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев


Предложеният на моето внимание ръкопис е структуриран в четири части: Предговор, Част Първа: Геометризиране на основите на езика на химията, Част Втора: Геометризиране на основите на химията (Продължение) и Част Tрета: Източно научно евангелие за западен тип глупаци.

Първата част е копие на издадената от автора през 1997 година книга със същото заглавие в изключително ограничен тираж и изобщо не се е появявала на пазара за книги. Тя представлява оригинален научен труд със съществени приноси в областта на математическата химия. Рецензията ни (съвместно с проф. Ованес Мекенян) за тази първа част от настоящата книга е представена в пълен текст в нейния Послеслов, затова тук изобщо няма да се спирам на нея. Единственото което искам да подчертая, е, че за автора геометризирането на основите на химията, независимо че е първи опит от този род в теоретичната химия, е по-скоро средство, а не цел. За него е по-важно да се хвърлят мостове между науката и философско-мистичната познавателна традиция.

Втората част на ръкописа е продължение на издадената книга. Тя започва с представяне на резултатите от задълбочен логически анализ на основите както на химията, така и на абсолютно на всички науки от западен тип. След това в тази част на книгата е представен математическия апарат за геометризиране на останалите три дяла от езика на химията. В края на втората част от книгата е представен също цялостния математически апарат за геометризиране на езика на химията на антиматерията.

В третата част и най-важна част от ръкописа са представени крайните резултати от цялостния логически анализ на основите на западния тип науки и е разкрита тяхната истинска същност. В тази част е представен също много подробен и дълбок анализ на широк кръг от класически литературни източници предаващи същността на различните източни мистични учения за пътищата към себепознанието и духовното усъвършенствуване на човека. (Авторът на този отзив е до известна степен запознат с тази литература в резултат от своето 20-годишно член-ство в Self-Realization Fellowship, SRF, международна йога организация, основана от Йогананда през 1920 година в САЩ).

Мога определено да кажа, че както съдържанието и смисъла на водещата идея в първите две части на тази книга (чиито последователни съставни елементи са указани в края на предговора), така и цялата трета и най-важна част на ръкописа са явление в литературата на тази тематика не само в България а в цял свят и несъмнено ще бъдат от интерес за доста широк кръг читатели, интересуващи се както от истинската същност на западния тип науки, така и неизмеримо по-важният въпрос за своето духовно израстване.

Накрая искам специално да отбележа, че общото заглавие на ръкописа "Източно научно евангелие за западен тип глупаци" на пръв поглед изглежда шокиращо, но по мое мнение може само да увеличи интереса на потенциалните читатели. Що се отнася до отклоненията от основната тема към политико-хуманитарни теми и стихове, всеки значим автор има правотo да споделя с читателя своя живот и гледища.

С уважение
Данаил Бончев
Проф. Д-р Член-кореспондент на БАН
Вирджиния Kоммонyелт Университи,
Ричмънд, САЩ
7 август 2016

***

ОТЗИВ
за ръкописа нa Валентин Пенев
"Източно научно евангелие за западен тип глупаци"
от Калин Илиев


"Не бях чел такава книга. Тя докосна сърцето и душата ми. Благодаря!"


Калин Илиев е световно известен български писател, драматург и публицист, носител на български и международни литературни отличия, член на Съюза на авторите на Франция – SACD. За повече информация посетете уеб-сайта http://kaliniliev.net.

***

Преди да обясня защо тази книга е революционна, ще цитирам края на статията "Научен метод" в https://bg.wikipedia.org/wiki/Научен_метод. Последния раздел в тази статия се нарича "Критика на научния метод" и в него пише следното:

"Много позитивисти в трудовете си през втората половина на XX век направиха опит да приложат критериите на научния метод към самата наука, анализирайки историческия материал на реалните открития. В резултат се появи критика на самия метод във връзка с разминаването между методологията на научния метод и реалното развитие на научните идеи. Според тях това е доказателство за отсъствието на действително напълно формализиран и достоверен метод за извличане на обективно познание, както и липсата на еднозначна връзка между принципите на верификация/фалшификация и добиването на истинско познание.

Във философската литература основните критици на научния метод са Томас Кун, Имре Лакатош, Паул Файерабенд, Майкъл Полани, Владислав Лекторский, Александър Никифоров, Вячеслав Степин и др."

Тук искам специално да отбележа, че грешката на тези критици на научния метод е в това, че са анализирали така наречения "исторически материал на реалните открития". Вместо такъв фалшив псевдоисторически анализ в книгата е направен дълбок логически анализ на самите основи на всички западни науки. В резултат на този анализ е установена истинската същност на абсолютно всички така наречени науки от западен тип.

След като цитирах и коментирах края на статията "Научен метод" в уикипедия ще представя крайния резултат от проведения логически анализ на самите основи на западния тип науки, който съвсем ясно показва че тази книга наистина е революционна. И така, в Гл. 3 от третата и най-важна част на книгата се доказва логически абсолютно неопровержимо, че:

1. Западния тип науки изобщо не представляват каквото и да е ПОЗНАНИЕ, а са просто пети вид религия от западен тип. Те винаги са обект на ВЯРА и нямат абсолютно нищо общо с ИСТИНАТА.

2. Всички резултати от логическия анализ на основите на езика на химията са валидни не само за науката химия, а за абсолютно всички науки от западен тип.

3. Поради абсолютната еднаквост на логическата структура на всички западни науки с логическите структури на четирите основни западни религии, резултатите от логическия анализ на основите на химията са валидни не само за всички науки от западен тип, а изобщо за петте привидно различни религии от западен тип - зороастризма, юдаизма, християнството, исляма и така наречения "западен тип науки".

Тук искам специално да подчертая, че западния вид вяра и в петте западни религии няма абсолютно нищо общо с източния тип спокойна вяра (шрадха), която възниква само и единствено в резултат на себепознанието на индивида. По своята същност различните видове така наречена вяра и в петте западни религии изобщо не са резултат от себепознанието, а са чисто и просто различни видове суеверие. Докато западния вид така наречена "вяра" е просто резултат от куп хипотетични словесни твърдения и следствия от тях, то източния тип спокойна вяра възниква в резултат на истински и много дълбоки вътрешни лични изживявания (даршани), които изобщо са неизразими и непредаваеми с думи.


***

...Точно затова казвам, че западния тип наука е най-опасната религия от западен тип. Ако тя не съществуваше, хората все още щяха да се бият с камъни и тояги, а нямаше да бъдат изтребвани все по-масово и във все по гигантски количества с все по-модерните оръжия и с все по-модерните така наречени "лекарства"...

***

... Ще завърша този епилог с един изключително важен извод и една много важна забележка. И така:

От логическия анализ на основите на така наречените западни науки и от разкриването на тяхната истинска същност в Гл. 3 от тази част на книгата, от представения по-нататък в Гл. 7, §21, наистина Правилен нов държавен и световен ред, както и от представените в Гл. 8 дълбоки лични изживявания от източен тип (даршани), директно произтича следния изключително важен:

ИЗВОД: Тази книга е страхотно мощно оръжие!!! Тя ще помогне безкрайно много на обикновените хора във всички държави в света да свалят управляващите англо-еврейски канибалски финансови олигархии и техните компрадорски слуги и да установят един наистина Правилен нов държавен и световен ред.

Изобщо не съществува по-мощно оръжие от познаването на Истината (на Абсолюта, на Цялото, на единствено съществуващото, на единствения Господ-АР на абсолютно всяко нещо, на еднаквата и единствена същност на всичко, ....). А тя – Истината, може да бъде позната само по източните научни пътища за себепознание, чрез познаване на "Първозданния си лик, който си имал преди да се родиш". (Точно това се опитах да опиша в "Гл. 8, §6. Описание на двата най-дълбоки даршана, които са ми случвали - изживяването на сабиджи самадхи" от Част III на книгата.) Познаването на Истината е толкова невероятно мощно, че дори само нейното посочване чрез слово, прави съответния текст най-мощното оръжие. Затова колелото на истинското познание трябва да се завърта отново през всеки 2500 години. Защото единствено посочването на Истината може моментално да унищожи вековно натрупваните огромни купища от абсолютно безсилни лъжи и фалшиви псевдопознания, които се опитват да се представят за истински. Нищо друго освен единствената дълбоко изживяна Истина не може да унищожи лъжите. С това завършвам обяснението на изключителната важност на горния извод.

***

Преди да отворите Microsoft Word *.doc и/или *.rtf файловете, отворете файла "Източно научно евангелие за западен тип глупаци.pdf" на стр. 899 и прочетете в "МОЛБА" кои шрифтове и кои програми трябва да инсталирате.

Качать ЗДЕСЬ.
Please take a second to encourage releaser for all his hard work, press 'Thanks' button
PM Email Poster
Top Bottom
 parasamgeit Member is Offline
 Posted: 07-10-2017, 02:01 (post 2, #1117482)

News makers

Group: News makers
Posts: 986
Warn:0%-----
Прошу очень, очень много всех, кто скачають этот релиз, залить эго в http://rutracker.org/ !!!

Два раза попробовал залить релиз в этом тракере но дурак, которой управляеть раздел "Книги" стираль торент из за мои ЛС к нему в ответь на эго абсолютно неопределенное желание чтоб я сделаль необходимие корекции раздачи. Он ни один раз не указал какие корекции должен я сделать, а только указывал на огромный и абсолютно безсмысленный раздель как оформляютсь раздачи.

Дорогой timtima сказаль мне 10 лет тому назад что в этом тракере произошел переворот и дураки захватили власть. Вероятно некоторые из вас все еще помнять какие прекрасные музикалные релизы заливал здесь этот очень великий человек timtima!!! Прежде переворота он был администратор в rutracker.org и отвечал за раздель "классическая музыка".

С тех пор как сделали переворот и захватили власть болшинство управляющих этого самого большого русского тракера фактически являются очень болшие дураки, которые очень жадны за власть и часто держаться очень грубо с аплоудеров!!!
PM Email Poster
Top Bottom
 sadxa Member is Offline
 Posted: 09-10-2017, 16:01 (post 3, #1117492)

Junior

Group: Members
Posts: 53
Warn:0%-----
Немного в шоке, смущаюсь, это вообще что? :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: Вроде и не :drag:
PM Email Poster
Top Bottom
 sadxa Member is Offline
 Posted: 09-10-2017, 16:08 (post 4, #1117493)

Junior

Group: Members
Posts: 53
Warn:0%-----
Немного в шоке, смущаюсь, это вообще что? :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: Вроде и не :drag:
PM Email Poster
Top Bottom
 Siget Member is Offline
 Posted: 09-10-2017, 19:57 (post 5, #1117495)

incunabulum

Group: News makers
Posts: 6030
Warn:0%-----
QUOTE (sadxa @ 09-10-2017, 16:08)
Немного в шоке, смущаюсь, это вообще что? :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: Вроде и не :drag:
Просто ты ещё не достиг нужной степени просветления, о юный Падаван :rolleyes:
PM
Top Bottom
 sadxa Member is Offline
 Posted: 09-10-2017, 20:00 (post 6, #1117496)

Junior

Group: Members
Posts: 53
Warn:0%-----
Так я на темной стороне силы ! :punk: :punk:
PM Email Poster
Top Bottom
 parasamgeit Member is Offline
 Posted: 27-10-2017, 07:06 (post 7, #1117627)

News makers

Group: News makers
Posts: 986
Warn:0%-----
QUOTE (Siget @ 09-10-2017, 04:57)
QUOTE (sadxa @ 09-10-2017, 16:08)
Немного в шоке, смущаюсь, это вообще что? :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: :fear2: Вроде и не :drag:
Просто ты ещё не достиг нужной степени просветления, о юный Падаван :rolleyes:

Дорогой Siget!

Ты явно понимашь сущность этого релиза! :punk: В своем коментаре сделаль только две ошибки!
1. Состояние Просветление не имеет никакие степени. Это просто оковчательное Пробуждение.
2. sadxa вообще не Падуаном никакого Учителя. В эго теле явно просто нет минимума необходимого вещества (забыль как эго называют) чтоб стать падуаном!

Так что дорогой Siget прошу тебе, обясни пожалуста sadxa-у, почему люди вообще рождаються и почему вообще умирають. Эсли сделаешь это, то он пойметь о чем идеть речь в этой книги. Она просто указываеть дураков путь к перекращения всех рождения и смертях и окончательного пробуждения, т. е. переход в состояние Просветления.

А ты sadxa смени свой ник эсли не понимаешь смысль этой книги, просто потому что на санскрит слово сидха означаеть буквално ученик Просветленного Учителя! Так что эсли не понимаешь смысль этой книги, ты просто не являешься никакой сидха, а обычный дурак, которой вообще не задумывается почему вообще родился и что должень делать в этой жизни. :wink:
PM Email Poster
Top Bottom
 parasamgeit Member is Offline
 Posted: 27-10-2017, 07:46 (post 8, #1117628)

News makers

Group: News makers
Posts: 986
Warn:0%-----

К описание торента добавил следующии текст:

***

Представеният в първите две части на книгата математически апарат е много по-прост, много по-мощен и много по-всеобхватен от софтуерната програма (Q)SAR Toolbox. Тази програма е разработена от колектива на Лабораторията по математическа химия към ВХТИ "Асен Златаров" - Бургас, с ръководител проф. Ованес Мекенян. (Проф. Ованес Мекенян е ученик и наследник на създателя на тази лаборатория проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев.) С тази програма Лабораторията по математическа химия към ВХТИ "Асен Златаров" изкарва милиони левове, от които в бюджета на Република България влизат само данъците върху спечелените пари. За да разбере за какво изобщо става дума в случая прочетете например следните статии:

Международната среща, посветена на разработването на нов уникален софтуерен продукт, ще се проведе в Бургас
http://www.zonaburgas.bg/2012/международната-среща-посветена-на-ра/

Проф. дхн Ованес Мекенян е носител на тазгодишната международна награда "Lush Award for Science" за разработване на алтернативни методи, заместващи експериментите с опитни животни.
https://www.btu.bg/index.php/bg/newsm/news2014/7-bulgarian-bg/361-test-animals-prof-mikinian

Делегации на 30-те най-развити държави заседават при български учен в Бургас
http://www.gramofona.com/burgas-obshtestvo/delegatsii-na-30-te-nay-razviti-darzhavi-zasedavat-pri-balgarski-uchen-v-burgas

Български учени създадоха уникален софтуер
http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=7&newsid=5842

Проф. Мекенян представя уникален софтуер пред учени от цял свят
http://burgas.dir.bg/news/-10942133

За разлика от програмата (Q)SAR Toolbox, математическият апарат, представен в първите две части на тази книга, изцяло преобразува основите на езика на химията в математика. С помощта на двата по-точни тримерни математически модела Q и G, представени в първите две части на книгата, могат да се правят огромно количество най-различни програми, засягащи абсолютно всички науки от западен тип, които използват и езика на химията.

Затова е добре държавата България да патентова представения математически апарат в тази книга и да продължи да го развива по-нататък, както и да прави най-различни софтуерни програми, основаващи се на този математически апарат.

Искам специално да подчертая, че ако учените и програмистите се заемат с това, то България може за много кратко време да излезе от всеобхватната криза, в която се намира в момента, и да стане една от водещите и изключително уважавани държави в света.

Ще завърша с един съвсем прост пример доказващ горните твърдения. Дори без да се доразвива представеният апарат, програмистите могат да направят въз основа на този апарат програми, които представят тримерно двете периодични системи, стоящи в основата на двата по-точни математически модела. В тези програми, като чукне потребителят върху даден химически елемент, трябва да се отвори нов прозорец, който представя имената на изотопите на този елемент и техните математически координати. По-нататък, чукайки върху даден изотоп, трябва да се отвори нов прозорец, който съдържа всички налични данни за този изотоп както в химията така и във другите науки.

Подобна тримерна програма страхотно много би улеснила абсолютно всички, на които се налага да работят и с езика на химията.

Другото, което искам да кажа, е, че България е пълна с програмисти, които биха могли да пишат програми свързани с представеният математически апарат, както и с учени, които биха могли да доразвиват по-нататък този апарат.

Накрая искам да кажа, че ако държавата България патентова представеният математически апарат и започне да го доразвива, то тя може да печели огромни суми дори само от продаването на временни лицензи за този апарат на други държави.

***

Освен това изпратих емайли на редица институции в България - Президента, Парламента, Правителството, Ръководството на Балгарската академия на науките (БАН), ръководствата на всички институти в БАН, журналистите на огромен брой електронни вестници, радиостанциите, телевизиите и други, да прочетат описанието на торента, като обърнат особено внимавие на цитирания коментар, да изтеглят торента, да прочетат книгата, да я преиздадат официално и да патентоват и използват разработеният в първите две части уникален математически апарат, и по този начин да изкарат държавата България от глобалната трета национална катастрофа, в която я вкараха в началото на 1990 г.

Никой, обаче, от тези американски компрадорски слуги, не си даде труда да направи това!

Затова е добре Русия и останалите страни от БРИКС, Евразия и ШОС, да използват този уникален математически апарат. Така те ще добият уникално надмощие над англо-еврейските канибалски финансови олигархии, които управляват огромна част от страните в света и чиито действия водят човечеството и земята към пета геологическа катастрофа, която ще изтреби изобщо живота на нашата планета.

***
Накрая ще кажа само, че тази книга е неизмеримо по-висша от Библията, Корана, и изобщо всички книги на петте дуалистични западни псевдорелигии. Нейното ниво е същото като нивото на "Книга на тайните" на Шива", "Йога сутра" на Патанджали, "Дао дъ Дзин" на Лао Дзъ, всички Сутри на Буда, "Перлата на различамавено" на Шанкара, и изобщо на всички книги от това последно и най-висше ниво на книги!!!

***

PM Email Poster
Top Bottom
Topic Options